Algemene voorwaarden

Een overeenkomst tussen de eingebruiker en het bedrijf, ook bekend als een
“eindgebruikersovereenkomst”

Lees dit document aandachtig en geef daarna uw toestemming.

 

Om toegang te krijgen tot onze services, vragen wij u om uw persoonlijke informatie ("Persoonlijke gegevens") te verstrekken. Alle informatie die u vrijgeeft, is vertrouwelijk en beschermd tegen ongeoorloofde openbaarmaking, manipulatie of beschadiging.

Uw deelname is vrijwillig. Volgens de Algemene voorwaarden geeft u uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met de volgende voorwaarden:


Voorwoord

Welkom bij Roopcom Service & More, hierna: de onderneming. Deze website is opgezet om de dienstverlening naar het grote publiek te vergemakkelijken en informatie te verschaffen over de onderneming en zijn diensten. Als bezoeker van onze site vragen wij u om alle onderstaande algemene voorwaarden te respecteren. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, dat u deze begrijpt en ermee instemt en ze in hun geheel accepteert.


De eigenaar van de website zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om de juistheid van de informatie op de website te waarborgen en bij te houden. Anderzijds behoudt het zich het recht voor de inhoud van de website te wijzigen of de update op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de vernieuwing van de site. Bovendien kan de eigenaar van de website op elk moment en zonder kennisgeving de diensten, producten, prijzen of programma’s die op de website worden vermeld, wijzigen. Controleer voordat u de informatie van de website gebruikt de juistheid van de informatie bij het bedrijf.


Het gebruik maken van de diensten van Roopcom Service & More is mogelijk na registratie. Na registratie verkrijgt de bezoeker een gebruikersnaam die identiek is aan zijn / haar e-mailadres en een wachtwoord. Door zich te registreren, wordt de bezoeker een gebruiker van een online winkel.


Definities

Roopcom: Roopcom Service & More, gevestigd aan de Verlengde Gemenelandsweg 170, voorheen de verlengde Gemenelandsweg genoemd. Opdrachtgever: een ieder die Roopcom verzoekt en opdracht geeft tot het leveren van diensten/en of producten. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Roopcom en opdrachtgever.


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst tussen Roopcom en de opdrachtgever voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Indien een bepaling in de overeenkomst afwijkt van een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in de overeenkomst. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Roopcom, voor de uitvoering waarvan door Roopcom derden dienen te worden betrokken.


Aansprakelijkheid

1. Ten overvloede wordt vermeld dat Roopcom een importbedrijf is. De definitie hiervan is , dat er niet zelf verkocht wordt maar ”het laten halen van goederen uit het buitenland“.
2. Roopcom treedt op als tussenpersoon / Intermediair en handelt in opdracht van de klant / opdrachtgever en bemiddelt tussen opdrachtgever en verkopers.
3. De aansprakelijkheid van Roopcom is beperkt tot het bedrag der uitkering minus haar administratieve kosten, indien het geleverd goed door de verkoper wordt gevorderd. De uitkering vindt plaats na de vordering.
4. Opdrachtgever vrijwaart Roopcom van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het uitvoeren van de verplichtingen van Roopcom jegens opdrachtgever.
5. Opdrachtgever vrijwaart Roopcom van alle aanspraken indien de schade van het geleverde product te wijten is aan opzet, grove schuld of elk ander probleem voorvloeiend uit de handelingen van de klant.
6. Roopcom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Roopcom is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Verder is Roopcom nimmer aansprakelijk voor onjuiste items die namens of door de opdrachtgever worden besteld.
7. Indien Roopcom aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Roopcom beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. Roopcom is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Roopcom aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Roopcom toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Roopcom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.
10. Alle kosten die voortvloeien uit het vorderen van producten door de verkoper zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11. Ontvangstcontrole: Controleer direct na ontvangst van uw bestelling of de artikelen onbeschadigd, compleet en volgens de factuur geleverd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dient dit onmiddellijk aangegeven te worden. Het moment dat u het bedrijf verlaat, is de levering geaccepteerd en is Roopcom niet aansprakelijk.
12. De opdrachtgever vrijwaart Roopcom van alle aansprakelijkheid bij te late levering, 100% controle bij de douane of defecte transport.
13. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Producten en diensten

1. De diensten van Roopcom bestaan met name uit, maar zijn niet beperkt tot, het voor de opdrachtgever verzorgen van de gehele administratieve en feitelijke afhandeling van de import van goederen zoals het faciliteren van de opdrachtgever bij het vervullen van zijn wettelijke en overige verplichtingen, het aangaan van overeenkomsten met publiekrechtelijke organisaties zoals o.a. de Douane en het bemiddelen bij het tot stand brengen van verzekeringsovereenkomsten en het, indien schriftelijk overeengekomen tussen Roopcom en opdrachtgever, tijdelijk opslaan van goederen ten behoeve van opdrachtgever (hierna de “Diensten”).
2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Roopcom slechts hulp en faciliteiten biedt bij het aangaan van overeenkomsten met (publiekrechtelijke) organisaties zoals o.a. de Douane. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn verplichtingen jegens deze organisaties. Roopcom is niet verantwoordelijk voor de naleving, of aansprakelijk voor de tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van deze organisaties.
3. De producten van Roopcom bestaan met name uit, maar zijn niet beperkt tot enige en alle zaken welke met de uitvoering van de Diensten verband houden (hierna de “Producten”).


Offertes en Prijzen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Roopcom zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of van prijs is veranderd.
2. Roopcom kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat of wanneer de prijzen inmiddels zijn aangepast.
3. Alle bij een aanbieding of offerte aanvraag getoonde of verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en andere gegevens geven slechts een algemene voorstelling aan. Afwijkingen van de voormelde gegevens, die geen wezenlijke wijziging in de technische en/of uiterlijke kenmerken van de Producten met zich meebrengen, kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief vrachtkosten en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen kosten die voortvloeien uit invoerrechten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Roopcom niet tot het aanhouden van de opgegeven prijs.
6. Roopcom is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van overeengekomen prijzen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Roopcom gerechtigd om de verhoging aan Wederpartij door te berekenen.
7. Alle pakketten worden in de warehouse gewogen. Over het gewicht van de pakketen kan er niet onderhandeld worden.
8. Het minimale gewicht van een pakket begint bij 0.4 lbs. Gewichten worden altijd naar boven afgerond. Evenzo is het minimale volume van een pakket gesteld op 1 cft.
9. Pakketen zijn aan consolidatie onderhevig indien zij in dezelfde week worden aangeleverd. De opdrachtgever is niet gerechtigd om te bepalen hoe de pakketten geconsolideerd moeten worden.
10. Bevestigde bestellingen kunnen niet geannuleerd worden.
11. Bestelling worden binnen 24 uur geplaatst, tenzij bij overmacht* situaties. Giftcards worden ook binnen 24 uur aangeleverd, tenzij bij overmacht*. In beide gevallen is er geen reden tot ontbinding van deze overeenkomst.


Betaling en incassokosten

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling van bestellingen vooraf door middel van de op betalingsmethodiek zoals maar niet beperkt tot facturatie door Roopcom, Bankovermaking, automatische machtiging en/of creditcard.
2. De opdrachtgever is verplicht Roopcom de overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij ver-zending van te verzenden zaken, te voldoen. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever. De overeengekomen vergoeding en de andere uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. zijn ook verschuldigd.
3. De vrachtkosten worden altijd achteraf betaald.
4. Betaling van de voornoemde kosten en afhaling van de bestellingen dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Roopcom aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Roopcom aangegeven. Roopcom is gerechtigd om periodiek te factureren.
5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in zo’n geval de handelsrente van 10% verschuldigd. Deze rente wordt berekend vanaf de dag van in verzuim zijn tot aan de dag van algehele voldoening.
6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Roopcom verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur op te schorten.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.
8. Bij het afhalen van goederen door derden is de opdrachtgever verplicht de volledige naam van de desbetreffende persoon door te geven, hetzij telefonisch of per Whatsapp. Indien de persoon zich niet kan legitimeren zullen de goederen niet worden afgestaan.
9. Bij bezorging moet de betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden.
10. Giftcards kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld.
11. Bij bankovermakingen geschiedt de afgifte pas bij het uploaden van het geldige bankovermakingsbewijs. Ten overvloedde wordt vermeld dat de pakketen niet afgestaan zullen worden indien er geen geldige bankafschrift is.

Leveringsvoorwaarden

1. Opdrachtgever geeft opdracht aan Roopcom tot de levering van bestelde of aangeleverde goederen.
2. De opdrachtgever is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de opdrachtgever hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn/haar rekening.
3. De opdrachtgever dient voor het aangeven van de tijd en datum van levering het factuuradres na te kijken. Indien de opdrachtgever verzuimd dit na te zien en het adres verkeerd is, komen de kosten voor het herleveren van de pakketen voor zijn/haar rekening.
4.Roopcom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien Roopcom daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).
5. Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop Roopcom geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In geval van overmacht zal Roopcom vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Roopcom als de opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de opdrachtgever te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
6. Alle kosten voortvloeiende uit onjuiste gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt, komen ten koste van de opdrachtgever.
7. Roopcom zal bij de eerste levering geen kosten in rekening brengen. Is de opdrachtgever niet op de aangegeven levering, wordt bij herlevering kosten in rekening gebracht die voldaan zullen worden door de opdrachtgever.


Medewerkingplicht Opdrachtgever

1. Roopcom voert de overeenkomst uit op basis van door opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en wensen.
2. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan het uitvoeren van de opdracht door Roopcom. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle medewerking verlenen en alle informatie verstrekken die nodig zijn om overeengekomen opdracht uit te voeren.
3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Roopcom lijdt, en vrijwaart Roopcom voor aanspraken van derden indien opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die zij aan Roopcom verstrekt voor het uitvoeren van de diensten.
5. Opdrachtgever vrijwaart Roopcom van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
6. Voor zover opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Roopcom voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Roopcom. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens indien zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten en in de gevallen wanneer Roopcom hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is. Onder derden vallen niet aan Roopcom verbonden moederen/of dochtermaatschappijen.


Overmacht

1. Roopcom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, d.w.z. een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Roopcom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roopcom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Roopcom of van derden daaronder begrepen.
3. Roopcom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Roopcom zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Roopcom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Bij blijvende overmacht is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Roopcom ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Roopcom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Ontbinden, opschorten overeenkomsten

1. Roopcom is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: − de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; − na het sluiten van de overeenkomst Roopcom ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; − de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; − voor opdrachtgever surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd dan wel surseance wordt verleend of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel zich een andere omstandigheid voordoet waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; − de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd; − zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is; − zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Roopcom kan worden gevergd. In deze gevallen is elke vordering van Roopcom direct opeisbaar.
2. Indien Roopcom tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Roopcom gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Roopcom behoudt het recht om deze overeenkomst te alle tijden te bewerken. Het is de plicht van Roopcom om haar klanten op de hoogte te stellen van veranderingen in het overeenkomst.


Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Roopcom partij is, is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Slot

In het geval dat een clausule in deze Algemene voorwaarden nietig is en / of nietig wordt, heeft dit enkele feit geen invloed op de geldigheid van de andere clausules.

Als u vragen, suggesties of opmerkingen heeft over deze overeenkomst, neem dan contact met ons op via cargo@roopcom.com.